Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jacosol B.V., hierna te noemen “Jacosol” is producent van thermische isolatie, akoestische isolatie en lateislabben. Daarnaast is Jacosol een groothandel in isolatiematerialen, tapes, folies en speciale leidingbeugeltechieken. Daarnaast adviseert en begeleidt Jacosol isolatieprojecten.

 

Artikel 1 - Definities

Jacosol: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jacosol B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1771 SV) Wieringerwerf aan het Westrak 210.

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen van Jacosol afneemt, dan wel daartoe met Jacosol in onderhandeling treedt dan wel goederen van of door Jacosol laat bewerken of verwerken, of in opdracht van Jacosol bewerkt of verwerkt.

Goederen: alle door Jacosol geleverde zaken.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van overeenkomsten, tussen Jacosol en Koper.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Koper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Koper wordt geacht zich er van bewust te zijn dat deze algemene voorwaarden essentieel zijn voor Jacosol voor het aangaan van overeenkomsten.

 

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Jacosol zijn vrijblijvend.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Jacosol en Koper ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door Jacosol retour is ontvangen dan wel op het moment dat Jacosol op verzoek van Koper is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor Koper.

3.3 Overeenkomsten worden gesloten op basis van op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendings- en transportkosten, tenzij anders is vermeld.

3.4 Jacosol behoudt zich het recht voor om aan Koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhoging door leveranciers van Jacosol en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

3.5 Bij annulering van een door Jacosol aanvaarde bestelling is een bedrag verschuldigd van 50% van de totale koopprijs.

 

Artikel 4 - Verzending en levering

4.1 Verzending geschiedt steeds, ook bij francolevering, voor risico van Koper, waarbij de keus voor de vorm van verzending en de verpakking wordt bepaald door Jacosol.

Voor orders van lateislabben tot € 125,- geldt een kleinordertoeslag ad € 15,-.

4.2 Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen. De levertijden worden door Jacosol naar beste weten opgegeven.

4.3 Overschrijding van de opgegeven en/of afgesproken levertijd geeft Koper niet het recht de overeenkomst te annuleren of de ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, tenzij Koper Jacosol per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en tenminste een naleveringstermijn van 30 dagen aan Jacosol is gegeven.

 

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle door Jacosol geleverde Goederen blijven eigendom van Jacosol tot op het moment dat Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Jacosol uit hoofde van enige met Jacosol gesloten overeenkomst tot het leveren van Goederen of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.  

5.2 Indien Jacosol vorderingen op Koper bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op Koper ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van Koper eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt. 

5.3 Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde Goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door Koper, behoudt Jacosol indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de Geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van Jacosol op Koper. 

Koper is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde Goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.

5.4 Zolang de eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

5.5 Zolang de eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Jacosol voor deze te houden.

Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.

5.6 Zolang de eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan is Koper verplicht het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.

5.7 Zolang de eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan is het Koper toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan Jacosol verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van Jacosol aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemer.

5.8 Jacosol heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover Koper met de nakoming van enige verplichting jegens Jacosol in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Jacosol in betalingsmoeilijkheden verkeert.

5.9 Koper verleent Jacosol nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van Koper te betreden of te laten betreden door een door Jacosol aan te wijzen derde indien Koper het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

 

Artikel 6 - Betaling

6.1 Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders staat vermeld. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper in verzuim. Koper is vanaf dat moment een rente over het opeisbare bedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald.

6.2 Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7 - Retentierecht

7.1 Jacosol is bevoegd de afgifte van aan Koper verkochte zaken op te schorten, totdat aan Jacosol de nog openstaande declaraties van Koper zijn voldaan of daarvoor passende zekerheid is gesteld.

 

Artikel 8 - Gebreken, reclames en klachttermijnen

8.1 Koper dient de gekochte zaken onmiddellijk na aflevering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de Koper binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Jacosol worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te melden, doch uiterlijk drie maanden na aflevering.

8.2 Reclames over facturen moeten binnen acht dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk worden ingediend bij Jacosol. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

8.3 Reclames ter zake van leveranties moeten binnen acht dagen nadat de goederen zijn geleverd schriftelijk worden ingediend bij Jacosol. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

8.4 In geval van een terecht en tijdig uitgebrachte reclame heeft Jacosol de keuze, tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering te zorgen, hetzij Koper voor de teruggenomen goederen te crediteren. Tot enige verdere verplichting is Jacosol niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of grove schuld van Jacosol is de aansprakelijkheid van Jacosol jegens Koper op welke grond dan ook, in elk geval beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Jacosol beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jacosol geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jacosol niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jacosol worden daaronder begrepen.

10.2 Jacosol heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Jacosol haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jacosol opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Jacosol niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 11 - Incassokosten

11.1 Is Koper in gebrek of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn of haar verplichtingen dan is Jacosol genoodzaakt de vordering(en) uit handen te geven. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Koper. In ieder geval is de Koper 15% verschuldigd van het ter incasso gegeven bedrag, met een minimum van € 150,-.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op alle, onder deze algemene voorwaarden gesloten, overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Koper en Jacosol in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

 

 

Wieringerwerf, mei 2018